NFT Token Contract

Vulcan Forged

Marketplace(s)

n/a
  • Circulation: 80,559 NFTs  
    -%
  • Holders: 4,192  ( -  last 7d)
  • Transfer Events: 696,656  

VIP181 NFTs

ByteCode (15,640 bytes)
0x608060405234801561001057600080fd5b50600436106101585760003560e01c80634d246a75116100c3578063a22cb4651161007c578063a22cb4651461086c578063ab9922a5146108bc578063b88d4fde14610918578063e77d34a714610a1d578063e985e9c514610aa0578063f4ff78bf14610b1c57610158565b80634d246a751461063e5780636352211e1461068057806370a08231146106ee5780638456cb59146107465780638462151c1461075057806395d89b41146107e957610158565b8063368e095611610115578063368e09561461038a5780633dc4075e146103da5780633f4ba83a1461044657806342842e0e1461045057806342966c68146104be5780634cd88b76146104ec57610158565b806306fdde031461015d578063081812fc146101e0578063095ea7b31461024e57806318160ddd1461029c57806323b872dd146102ba5780632cfd300514610328575b600080fd5b610165610b60565b6040518080602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b838110156101a557808201518184015260208101905061018a565b50505050905090810190601f1680156101d25780820380516001836020036101000a031916815260200191505b509250505060405180910390f35b61020c600480360360208110156101f657600080fd5b8101908080359060200190929190505050610c8a565b604051808273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200191505060405180910390f35b61029a6004803603604081101561026457600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16906020019092919080359060200190929190505050610da0565b005b6102a4610ff9565b6040518082815260200191505060405180910390f35b610326600480360360608110156102d057600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190803590602001909291905050506110cd565b005b6103746004803603604081101561033e57600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16906020019092919080359060200190929190505050611145565b6040518082815260200191505060405180910390f35b6103d8600480360360408110156103a057600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16906020019092919080351515906020019092919050505061123a565b005b610430600480360360608110156103f057600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190803590602001909291908035906020019092919050505061141e565b6040518082815260200191505060405180910390f35b61044e611540565b005b6104bc6004803603606081101561046657600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1690602001909291908035906020019092919050505061176a565b005b6104ea600480360360208110156104d457600080fd5b810190808035906020019092919050505061178a565b005b61063c6004803603604081101561050257600080fd5b810190808035906020019064010000000081111561051f57600080fd5b82018360208201111561053157600080fd5b8035906020019184600183028401116401000000008311171561055357600080fd5b91908080601f016020809104026020016040519081016040528093929190818152602001838380828437600081840152601f19601f820116905080830192505050505050509192919290803590602001906401000000008111156105b657600080fd5b8201836020820111156105c857600080fd5b803590602001918460018302840111640100000000831117156105ea57600080fd5b91908080601f016020809104026020016040519081016040528093929190818152602001838380828437600081840152601f19601f820116905080830192505050505050509192919290505050611797565b005b61066a6004803603602081101561065457600080fd5b8101908080359060200190929190505050611b56565b6040518082815260200191505060405180910390f35b6106ac6004803603602081101561069657600080fd5b8101908080359060200190929190505050611c0c565b604051808273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200191505060405180910390f35b6107306004803603602081101561070457600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190505050611d4f565b6040518082815260200191505060405180910390f35b61074e611eb8565b005b6107926004803603602081101561076657600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1690602001909291905050506120e3565b6040518080602001828103825283818151815260200191508051906020019060200280838360005b838110156107d55780820151818401526020810190506107ba565b505050509050019250505060405180910390f35b6107f16122a8565b6040518080602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b83811015610831578082015181840152602081019050610816565b50505050905090810190601f16801561085e5780820380516001836020036101000a031916815260200191505b509250505060405180910390f35b6108ba6004803603604081101561088257600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1690602001909291908035151590602001909291905050506123d2565b005b6108fe600480360360208110156108d257600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1690602001909291905050506125f0565b604051808215151515815260200191505060405180910390f35b610a1b6004803603608081101561092e57600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190803590602001909291908035906020019064010000000081111561099557600080fd5b8201836020820111156109a757600080fd5b803590602001918460018302840111640100000000831117156109c957600080fd5b91908080601f016020809104026020016040519081016040528093929190818152602001838380828437600081840152601f19601f820116905080830192505050505050509192919290505050612646565b005b610a4960048036036020811015610a3357600080fd5b81019080803590602001909291905050506126c0565b6040518080602001828103825283818151815260200191508051906020019060200280838360005b83811015610a8c578082015181840152602081019050610a71565b505050509050019250505060405180910390f35b610b0260048036036040811015610ab657600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1690602001909291905050506127cc565b604051808215151515815260200191505060405180910390f35b610b5e60048036036020811015610b3257600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1690602001909291905050506128e3565b005b60606000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663986e791a6040518163ffffffff1660e01b815260040180807f6e616d6500000000000000000000000000000000000000000000000000000000815250602001905060006040518083038186803b158015610bf457600080fd5b505afa158015610c08573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d6000823e3d601f19601f820116820180604052506020811015610c3257600080fd5b810190808051640100000000811115610c4a57600080fd5b82810190506020810184811115610c6057600080fd5b8151856001820283011164010000000082111715610c7d57600080fd5b5050929190505050905090565b6000610c9582612b5c565b1515610cec576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040180806020018281038252602c815260200180613c74602c913960400191505060405180910390fd5b6000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16631b9584c7836040518263ffffffff1660e01b81526004018082815260200191505060206040518083038186803b158015610d5e57600080fd5b505afa158015610d72573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d6020811015610d8857600080fd5b81019080805190602001909291905050509050919050565b6000610dab82611c0c565b90508073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614151515610e34576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526021815260200180613b396021913960400191505060405180910390fd5b8073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16610e53612c47565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161480610e825750610e8181610e7c612c47565b6127cc565b5b1515610ed9576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526038815260200180613bbd6038913960400191505060405180910390fd5b6000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166324560f0b83856040518363ffffffff1660e01b8152600401808381526020018273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200192505050600060405180830381600087803b158015610f8157600080fd5b505af1158015610f95573d6000803e3d6000fd5b50505050818373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167f8c5be1e5ebec7d5bd14f71427d1e84f3dd0314c0f7b2291e5b200ac8c7c3b92560405160405180910390a4505050565b60008060009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663bd02d0f56040518163ffffffff1660e01b815260040180807f737570706c790000000000000000000000000000000000000000000000000000815250602001905060206040518083038186803b15801561108d57600080fd5b505afa1580156110a1573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d60208110156110b757600080fd5b8101908080519060200190929190505050905090565b6110de6110d8612c47565b82612c4f565b1515611135576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526031815260200180613b8c6031913960400191505060405180910390fd5b611140838383612d45565b505050565b60006001151560026000611157612c47565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff161515141515611216576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260148152602001807f596f7520617265206e6f742061206d696e74657200000000000000000000000081525060200191505060405180910390fd5b60006001611223846130f4565b03905061123084826131ac565b8091505092915050565b6000600160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16639ed153c0306040518263ffffffff1660e01b8152600401808273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200191505060206040518083038186803b1580156112db57600080fd5b505afa1580156112ef573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d602081101561130557600080fd5b810190808051906020019092919050505090508073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16611337612c47565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415156113c2576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260168152602001807f596f7520617265206e6f7420746865206d61737465720000000000000000000081525060200191505060405180910390fd5b81600260008573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060006101000a81548160ff021916908315150217905550505050565b60006001151560026000611430612c47565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff1615151415156114ef576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260148152602001807f596f7520617265206e6f742061206d696e74657200000000000000000000000081525060200191505060405180910390fd5b600080600090505b83811015611534576000600161150c876130f4565b039050600082141561151c578092505b61152687826131ac565b5080806001019150506114f7565b50809150509392505050565b6000600160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16639ed153c0306040518263ffffffff1660e01b8152600401808273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200191505060206040518083038186803b1580156115e157600080fd5b505afa1580156115f5573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d602081101561160b57600080fd5b810190808051906020019092919050505090508073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1661163d612c47565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415156116c8576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260168152602001807f596f7520617265206e6f7420746865206d61737465720000000000000000000081525060200191505060405180910390fd5b600360009054906101000a900460ff16151561174c576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040180806020018281038252601a8152602001807f54686520636f6e7472616374206973206e6f742070617573656400000000000081525060200191505060405180910390fd5b6000600360006101000a81548160ff02191690831515021790555050565b61178583838360405180602001604052806000815250612646565b505050565b6117943382613429565b50565b6000600160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16639ed153c0306040518263ffffffff1660e01b8152600401808273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200191505060206040518083038186803b15801561183857600080fd5b505afa15801561184c573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d602081101561186257600080fd5b810190808051906020019092919050505090508073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16611894612c47565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614151561191f576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260168152602001807f596f7520617265206e6f7420746865206d61737465720000000000000000000081525060200191505060405180910390fd5b6000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16636e899550846040518263ffffffff1660e01b815260040180807f6e616d650000000000000000000000000000000000000000000000000000000081525060200180602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b838110156119d45780820151818401526020810190506119b9565b50505050905090810190601f168015611a015780820380516001836020036101000a031916815260200191505b5092505050600060405180830381600087803b158015611a2057600080fd5b505af1158015611a34573d6000803e3d6000fd5b505050506000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16636e899550836040518263ffffffff1660e01b815260040180807f73796d626f6c000000000000000000000000000000000000000000000000000081525060200180602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b83811015611aed578082015181840152602081019050611ad2565b50505050905090810190601f168015611b1a5780820380516001836020036101000a031916815260200191505b5092505050600060405180830381600087803b158015611b3957600080fd5b505af1158015611b4d573d6000803e3d6000fd5b50505050505050565b60008060009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16638c4796c7836040518263ffffffff1660e01b81526004018082815260200191505060206040518083038186803b158015611bca57600080fd5b505afa158015611bde573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d6020811015611bf457600080fd5b81019080805190602001909291905050509050919050565b6000806000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663a5cd761f846040518263ffffffff1660e01b81526004018082815260200191505060206040518083038186803b158015611c8157600080fd5b505afa158015611c95573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d6020811015611cab57600080fd5b81019080805190602001909291905050509050600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614151515611d46576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526029815260200180613bf56029913960400191505060405180910390fd5b80915050919050565b60008073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614151515611dd8576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040180806020018281038252602a815260200180613c1e602a913960400191505060405180910390fd5b6000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16636ab29975836040518263ffffffff1660e01b8152600401808273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200191505060206040518083038186803b158015611e7657600080fd5b505afa158015611e8a573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d6020811015611ea057600080fd5b81019080805190602001909291905050509050919050565b6000600160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16639ed153c0306040518263ffffffff1660e01b8152600401808273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200191505060206040518083038186803b158015611f5957600080fd5b505afa158015611f6d573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d6020811015611f8357600080fd5b810190808051906020019092919050505090508073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16611fb5612c47565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16141515612040576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260168152602001807f596f7520617265206e6f7420746865206d61737465720000000000000000000081525060200191505060405180910390fd5b600360009054906101000a900460ff161515156120c5576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260168152602001807f54686520636f6e7472616374206973207061757365640000000000000000000081525060200191505060405180910390fd5b6001600360006101000a81548160ff02191690831515021790555050565b606060006120f083611d4f565b9050600081141561213457600060405190808252806020026020018201604052801561212b5781602001602082028038833980820191505090505b509150506122a3565b6060816040519080825280602002602001820160405280156121655781602001602082028038833980820191505090505b5090506000612172610ff9565b9050600080905060008090505b8281101561229a578673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663a5cd761f836040518263ffffffff1660e01b81526004018082815260200191505060206040518083038186803b15801561221057600080fd5b505afa158015612224573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d602081101561223a57600080fd5b810190808051906020019092919050505073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16141561228d5780848381518110151561227657fe5b906020019060200201818152505081806001019250505b808060010191505061217f565b83955050505050505b919050565b60606000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663986e791a6040518163ffffffff1660e01b815260040180807f73796d626f6c0000000000000000000000000000000000000000000000000000815250602001905060006040518083038186803b15801561233c57600080fd5b505afa158015612350573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d6000823e3d601f19601f82011682018060405250602081101561237a57600080fd5b81019080805164010000000081111561239257600080fd5b828101905060208101848111156123a857600080fd5b81518560018202830111640100000000821117156123c557600080fd5b5050929190505050905090565b6123da612c47565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415151561247d576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260198152602001807f5649503138313a20617070726f766520746f2063616c6c65720000000000000081525060200191505060405180910390fd5b6000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166307e4c0ba6124c2612c47565b84846040518463ffffffff1660e01b8152600401808473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020018373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001821515151581526020019350505050600060405180830381600087803b15801561256457600080fd5b505af1158015612578573d6000803e3d6000fd5b505050508173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1661259b612c47565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167f17307eab39ab6107e8899845ad3d59bd9653f200f220920489ca2b5937696c3183604051808215151515815260200191505060405180910390a35050565b6000600260008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff169050919050565b612657612651612c47565b83612c4f565b15156126ae576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526031815260200180613b8c6031913960400191505060405180910390fd5b6126ba848484846136f0565b50505050565b60606000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16636d110b82836040518263ffffffff1660e01b81526004018082815260200191505060006040518083038186803b15801561273457600080fd5b505afa158015612748573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d6000823e3d601f19601f82011682018060405250602081101561277257600080fd5b81019080805164010000000081111561278a57600080fd5b828101905060208101848111156127a057600080fd5b81518560208202830111640100000000821117156127bd57600080fd5b50509291905050509050919050565b60008060009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16632425ead584846040518363ffffffff1660e01b8152600401808373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020018273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019250505060206040518083038186803b1580156128a057600080fd5b505afa1580156128b4573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d60208110156128ca57600080fd5b8101908080519060200190929190505050905092915050565b6000600160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16639ed153c0306040518263ffffffff1660e01b8152600401808273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200191505060206040518083038186803b15801561298457600080fd5b505afa158015612998573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d60208110156129ae57600080fd5b810190808051906020019092919050505090508073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166129e0612c47565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16141515612a6b576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260168152602001807f596f7520617265206e6f7420746865206d61737465720000000000000000000081525060200191505060405180910390fd5b600160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166301378b5830846040518363ffffffff1660e01b8152600401808373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020018273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200192505050600060405180830381600087803b158015612b4057600080fd5b505af1158015612b54573d6000803e3d6000fd5b505050505050565b6000806000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663a5cd761f846040518263ffffffff1660e01b81526004018082815260200191505060206040518083038186803b158015612bd157600080fd5b505afa158015612be5573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d6020811015612bfb57600080fd5b81019080805190602001909291905050509050600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415915050919050565b600033905090565b6000612c5a82612b5c565b1515612cb1576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040180806020018281038252602c815260200180613c48602c913960400191505060405180910390fd5b6000612cbc83611c0c565b90508073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161480612d2b57508373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16612d1384610c8a565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16145b80612d3c5750612d3b81856127cc565b5b91505092915050565b8273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16612d6582611c0c565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16141515612dd3576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526029815260200180613ca06029913960400191505060405180910390fd5b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614151515612e5b576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526024815260200180613cc96024913960400191505060405180910390fd5b612e6481613764565b6000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663df43ff54846040518263ffffffff1660e01b8152600401808273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001915050600060405180830381600087803b158015612f0457600080fd5b505af1158015612f18573d6000803e3d6000fd5b505050506000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663013b8f3f836040518263ffffffff1660e01b8152600401808273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001915050600060405180830381600087803b158015612fbc57600080fd5b505af1158015612fd0573d6000803e3d6000fd5b505050506000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166323eac4bd82846040518363ffffffff1660e01b8152600401808381526020018273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200192505050600060405180830381600087803b15801561307c57600080fd5b505af1158015613090573d6000803e3d6000fd5b50505050808273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167fddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef60405160405180910390a4505050565b60008060009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166385b3a86b836040518263ffffffff1660e01b815260040180828152602001915050602060405180830381600087803b15801561316a57600080fd5b505af115801561317e573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d602081101561319457600080fd5b81019080805190602001909291905050509050919050565b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614151515613251576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040180806020018281038252601d8152602001807f5649503a206d696e7420746f20746865207a65726f206164647265737300000081525060200191505060405180910390fd5b6000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166323eac4bd82846040518363ffffffff1660e01b8152600401808381526020018273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200192505050600060405180830381600087803b1580156132f957600080fd5b505af115801561330d573d6000803e3d6000fd5b505050506000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663013b8f3f836040518263ffffffff1660e01b8152600401808273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001915050600060405180830381600087803b1580156133b157600080fd5b505af11580156133c5573d6000803e3d6000fd5b50505050808273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167fddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef60405160405180910390a45050565b8173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1661344982611c0c565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415156134b7576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526025815260200180613b146025913960400191505060405180910390fd5b6134c081613764565b6000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663df43ff54836040518263ffffffff1660e01b8152600401808273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001915050600060405180830381600087803b15801561356057600080fd5b505af1158015613574573d6000803e3d6000fd5b505050506000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166316cfb30f826040518263ffffffff1660e01b815260040180828152602001915050600060405180830381600087803b1580156135ec57600080fd5b505af1158015613600573d6000803e3d6000fd5b505050506000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663f33b2f0d826040518263ffffffff1660e01b815260040180828152602001915050600060405180830381600087803b15801561367857600080fd5b505af115801561368c573d6000803e3d6000fd5b5050505080600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167fddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef60405160405180910390a45050565b6136fb848484612d45565b613707848484846138d6565b151561375e576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526032815260200180613b5a6032913960400191505060405180910390fd5b50505050565b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16631b9584c7836040518263ffffffff1660e01b81526004018082815260200191505060206040518083038186803b1580156137ee57600080fd5b505afa158015613802573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d602081101561381857600080fd5b810190808051906020019092919050505073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415156138d3576000809054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16639782aea2826040518263ffffffff1660e01b815260040180828152602001915050600060405180830381600087803b1580156138ba57600080fd5b505af11580156138ce573d6000803e3d6000fd5b505050505b50565b60006138f78473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16613ac8565b15156139065760019050613ac0565b60008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663150b7a0261392c612c47565b8887876040518563ffffffff1660e01b8152600401808573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020018473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200183815260200180602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b838110156139e85780820151818401526020810190506139cd565b50505050905090810190601f168015613a155780820380516001836020036101000a031916815260200191505b5095505050505050602060405180830381600087803b158015613a3757600080fd5b505af1158015613a4b573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d6020811015613a6157600080fd5b8101908080519060200190929190505050905063150b7a0260e01b7bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1916817bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1916149150505b949350505050565b60008060007fc5d2460186f7233c927e7db2dcc703c0e500b653ca82273b7bfad8045d85a47060001b9050833f91506000801b8214158015613b0a5750808214155b9250505091905056fe5649503138313a206275726e206f6620746f6b656e2074686174206973206e6f74206f776e5649503138313a20617070726f76616c20746f2063757272656e74206f776e65725649503138313a207472616e7366657220746f206e6f6e20455243373231526563656976657220696d706c656d656e7465725649503138313a207472616e736665722063616c6c6572206973206e6f74206f776e6572206e6f7220617070726f7665644552433732313a20617070726f76652063616c6c6572206973206e6f74206f776e6572206e6f7220617070726f76656420666f7220616c6c5649503138313a206f776e657220717565727920666f72206e6f6e6578697374656e7420746f6b656e5649503138313a2062616c616e636520717565727920666f7220746865207a65726f20616464726573735649503138313a206f70657261746f7220717565727920666f72206e6f6e6578697374656e7420746f6b656e5649503138313a20617070726f76656420717565727920666f72206e6f6e6578697374656e7420746f6b656e5649503138313a207472616e73666572206f6620746f6b656e2074686174206973206e6f74206f776e5649503138313a207472616e7366657220746f20746865207a65726f2061646472657373a165627a7a72305820b3a7d305fa06f6a91b5b07372e3122fee5154c73ae874f12d0368e012b6bb4590029 Copy ByteCode

VeThor

 

2,272.23

2272.234379554926859876 VTHO

VET Value

Estimated total value in VET

BTC Value

Estimated total value in BTC

211

0.00013572

VeThor

1 VTHO = $0.00388
1 VTHO = 0.09291 VET

$9

€8

Total USD

Total valuation in US Dollars

Total EUR

Total valuation in Euros

$9

€8

Block TxID Age From Clauses CO2e

Block TxID Age To Clauses CO2e VTHO paid

Block TxID Clause Age From / To Amount

Block TxID Clause Age From / To Amount

Block TxID Clause Age From / To Amount

Block TxID Clause Age From / To Amount

Block TxID Clause Age DEX Swap Quote

Block TxID Clause Age From / To Amount

Block TxID Age Action From / To NFT Token ID